Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop-, en Leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Barco Marine Equipment B.V.

1.0 DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Barco: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Barco Marine Equipment B.V.;
b. de Wederpartij: de koper/opdrachtgever al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
c. zaken: al datgene dat krachtens boek 3 artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig wordt beschouwd zoals bijvoorbeeld apparatuur, producten, programmatuur etc.


2.0 TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Barco en wederpartij, één en ander in de ruimste zin van het woord, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2.2. Inkoop- en andere voorwaarden, welke de wederpartij van toepassing verklaart, verbinden Barco niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Barco zijn aanvaard. Uit de omstandigheid dat Barco een mededeling van de wederpartij dat deze de voorwaarden niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat, mag niet worden afgeleid dat Barco de voorwaarden van de wederpartij aanvaardt. Ook overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met Barco overeengekomen worden.
Indien Barco schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van de afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.

3.0 AANBIEDING
3.1. Elk schriftelijk aanbod is bindend gedurende de opgegeven termijn of bij gebreke daarvan gedurende tien werkdagen na de datum waarop door Barco het aanbod werd gedaan, tenzij anders vermeld en behoudens gebrek aan kredietwaardigheid van de wederpartij. Indien wederpartij het aanbod niet binnen de hiervoor bedoelde termijnen aanvaardt, vervalt het.

3.2. Aanbiedingen worden gebaseerd op eventueel door de wederpartij verstrekte gegevens, tekeningen en dergelijke.

3.3. Gegevens door Barco verstrekt in de vorm van reclamedrukwerken, brochures etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.


4.0 OVEREENKOMSTEN
4.1. Alle met Barco gesloten overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke bevestiging zijdens Barco van een haar door de wederpartij verstrekte opdracht, terwijl aanvullingen op reeds gesloten overeenkomsten Barco eerst binden nadat zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

4.2. Barco behoudt zich het recht voor om door eenvoudige schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden en teruggave te vorderen van eventueel geleverde zaken, indien aanwezig bij de wederpartij, alsmede volledige schadevergoeding te eisen, in geval de wederpartij:
a. overlijdt of tot liquidatie van zijn zaken besluit;
b. wordt verklaard in staat van faillissement of surséance van betaling wordt verleend, dan wel beslag op bedoelde zaken wordt gelegd;
c. onder curatele wordt gesteld;
d. zonder nadere opgave een andere woon- of verblijfplaats kiest;
e. hij verwijtbaar tekortschiet bij de nakoming van de bepalingen in de met Barco gesloten overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

 

5.0 PRIJZEN
5.1. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd op het moment van orderacceptatie.

5.2.
Bijzondere extra inklaringskosten en/of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van de wederpartij.

5.3.
De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. Indien ná drie maanden na het sluiten van de door partijen gewenste overeenkomst in een of meer van de hierboven genoemde kostprijsfactoren een wijziging plaatsvindt, is Barco gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

6.0. AANSPRAKELIJKHEID
6.1.Barco is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade, daaronder begrepen gevolgschade door vertraging in de levertijd aan de zijde van de wederpartij geleden, door gebreken aan geleverde zaken of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van door haar geleverde zaken en/of documentatie, een en ander tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Barco.

6.2. De wederpartij, indien bedrijfsmatig handelend, vrijwaart Barco en haar medewerk(st)ers voor aanspraken van derden terzake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik van door Barco afgeleverde zaken en diensten.

6.3. Alle risico’s en aansprakelijkheden, voortvloeiende uit de door Barco aan de wederpartij afgeleverde zaken worden geacht op de wederpartij te zijn overgegaan op het tijdstip van aflevering of het tijdstip waarop de aflevering redelijkerwijs geacht moet worden te hebben plaatsgehad.

6.4. Indien de afgeleverde zaak naar het oordeel van de wederpartij niet goed of niet veilig functioneert, is Barco gerechtigd, te harer keuze in de zaak de benodigde wijzigingen aan te (laten) brengen of de zaak geheel of gedeeltelijk te vervangen door een door Barco te bepalen gelijkwaardig alternatief. Het wijzigen of vervangen van de zaak zal kosteloos geschieden in overeenstemming met artikel 15.2. Indien de alternatieve zaak lager in prijs is dan de oorspronkelijk afgeleverde zaak dan zal Barco het verschil in prijs restitueren aan de wederpartij. Indien wederpartij de betreffende wijzigingen c.q. vervanging niet toestaat, zal Barco in het geheel niet aansprakelijk zijn voor schade door wederpartij of derden geleden en kan Barco niet gehouden worden tot nakoming van de in artikel 7.0. genoemde garantieverplichting.

6.5. De aansprakelijkheid voor schade waarvoor Barco aangesproken zal kunnen worden door een beroeps- of bedrijfsmatig handelende wederpartij, zal nimmer het gefactureerde bedrag voor de desbetreffende zaken te boven gaan.

7.0 GARANTIE
7.1. Barco staat tijdens de garantietermijn ervoor in dat zij zaken levert die beantwoorden aan de overeenkomst. Barco staat er bovendien voor in dat het geleverde de eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover dat is overeengekomen. Indien niet of anders vermeld geldt er een garantietermijn van 1 jaar op afgeleverde zaken ingaande op de datum van aflevering, of anders vermeld.

7.2. Barco staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. Hiervoor geldt dezelfde termijn als omschreven in artikel 7.1. met uitzondering op uitgevoerde reparaties aan zaken. Indien niet of anders vermeld geldt er een garantietermijn van 90 dagen op door Barco uitgevoerde reparaties ingaande op de datum van reparatie.

7.3. De verleende garantieverplichting vervalt indien de wederpartij of derden zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten, met uitzondering dat het onverantwoord is om op toestemming van Barco te wachten. Tevens vervalt de garantieverplichting indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of indien het geleverde op andere wijze is behandeld of onderhouden dan door Barco of de toeleverancier van het geleverde terzake aangegeven.

7.4. Ingeval door Barco uitdrukkelijk schriftelijke garantieverlening is verstrekt, neemt Barco geen andere garantie noch langere garantietermijn op zich dan de door haar toeleverancier gegeven garantie/garantietermijn.

8.0 BETALING
8.1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen dient de betaling van de door Barco toegezonden facturen voor afgeleverde zaken, uitgevoerde werkzaamheden en/of geleverde diensten, zonder enige korting of schuldvergelijking binnen 30 dagen geschieden middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening.

8.2. Barco is altijd gerechtigd om, naar haar oordeel, voldoende zekerheid te verlangen, alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met leveren. Deze bepaling geldt evenzeer indien door Barco aan de wederpartij krediet is verleend.
Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen, geeft Barco het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten op vergoeding van onkosten, bedrijfsschade en winstderving.

8.3. De vordering tot betaling van al het verschuldigde is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling op de vervaldag, indien de wederpartij in staat van faillissement geraakt, hem surséance van betaling wordt verleend, hij onder curatele wordt gesteld of een verzoek om zijn onder curatelenstelling in behandeling wordt genomen, in geval van aanvraag van faillissement, surséance van betaling, dan wel wanneer enig beslag op de goederen van de wederpartij wordt gelegd, en wanneer wederpartij overlijdt, in liquidatie geraakt of wordt ontbonden.

8.4. Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn aan de betalingsverplichting heeft voldaan, heeft Barco zonder enige ingebrekestelling het recht de wederpartij daarvoor een rente in rekening te brengen van 1,0 % per maand. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele wordt gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

8.5. Indien na het verstrijken van een bij schrijven gestelde betalingstermijn nog geen betaling is ontvangen, is de wederpartij terzake van buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd een som gelijk aan 15 % van de hoofdsom, doch tenminste € 250,–, te vermeerderen met de werkelijk gemaakte verschotten alsmede de, indien verschuldigd, desbetreffende omzetbelasting, een en ander onverminderd de door de rechter vastgestelde proceskosten welke naast vorenbedoelde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn.

9.0 RECLAMEREN
9.1. Eventuele reclamaties dienen binnen 10 dagen na de verrichting van de diensten c.q. het ontvangen van de zaken of facturen schriftelijk bij de leverancier te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclamatie betrekking heeft.
Wanneer reclamaties niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt de wederpartij geacht de prestatie c.q. de factuur te hebben goedgekeurd.

9.2. Retourzendingen naar aanleiding van een door de wederpartij verrichte reclamatie zijn slechts mogelijk na voorafgaande toestemming van Barco en op voorwaarde dat het geretourneerde vergezeld is met een retouradvies en gefrankeerd aangeboden worden aan het adres van Barco of anders schriftelijk overeengekomen.

10.0 EIGENDOMSVOORBEHOUD/BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID AFNEMER
10.1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van Barco totdat deze volledig betaald zijn. Zaken worden geacht niet te zijn betaald voordat het terzake door de wederpartij verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Barco, dit laatste tenzij de wederpartij betaling per kas heeft aangetoond. Het is de wederpartij niet toegestaan om de zaken te verpanden of te verhuren zolang deze nog niet volledig betaald zijn.
Zolang Barco aanspraak kan maken op haar eigendomsvoorbehoud is de wederpartij verplicht de zaken, op eerste aanmaning van Barco, aan haar te tonen en ingeval van betalingsverzuim, desverlangd, aan Barco terug te geven, mits deze nog in het bezit van de wederpartij zijn.

10.2. Barco behoudt zich alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verschafte materialen en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken voor. Zij mogen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Barco, niet worden openbaar gemaakt, gekopieerd, gebruikt, geheel of gedeeltelijk nagebootst of aan derden worden afgegeven. Evenmin mogen gedeelten van de getoonde techniek worden gebruikt ter verbetering van eigen producten. De wederpartij is aansprakelijk voor schade, welke Barco lijdt en/of zal lijden ten gevolge van overtreding van het hierboven in dit onderdeel omschreven verbod. De hierboven genoemde bescheiden moeten op onze eerste aanvrage worden teruggegeven.

11.0 TUSSENTIJDSE BEËINDIGING, OPSCHORTING, ONTBINDING
11.1. Voor opdrachten op basis van nacalculatie geldt zowel voor Barco als voor de wederpartij een opzegtermijn van tenminste één maand, tenzij anders is overeengekomen.

11.2. Voor overeenkomsten met betrekking tot opdrachten met een vaste prijs en een vaste leverdatum kan de overeenkomst tussentijds schriftelijk en uitsluitend met goedvinden van de andere partij door de wederpartij of Barco beëindigd worden, dan wel door hun rechtsopvolgers, onder de voorwaarde dat de opzeggende partij aan de andere partij 15% verschuldigd is van het nog niet in rekening gebrachte deel van de totale contractwaarde, met een minimum van 25% van de totale contractwaarde, welke percentages onverminderd gelden indien nog niet aan de uitvoering van de opdracht is begonnen. Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden, geleverde producten en/of tijdvakken welke geheel of gedeeltelijk vallen vóór het tijdstip van beëindiging, blijven in stand.

11.3. De wederpartij is bevoegd om de uitvoering van de overeenkomst eenmalig uit te stellen tot ten hoogste 6 maanden na de oorspronkelijke overeengekomen expiratiedatum, mits tussen de wederpartij en Barco terzake schriftelijke overeenstemming is bereikt en de eventuele kosten aan de zijde van Barco als gevolg van bedoeld uitstel door de wederpartij worden vergoed.

11.4. Barco is bevoegd om met opgave van een billijke reden de uitvoering van de overeenkomst eenmalig uit te stellen tot maximaal 3 maanden na de oorspronkelijk overeengekomen expiratiedatum. De vertraging als hiervoor bedoeld, geeft de wederpartij geen recht tot het weigeren van producten, werkzaamheden en/of diensten, het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de overeenkomst dan wel tot het vorderen van een schadevergoeding.

12.0 MEDEWERKING AFNEMER
12.1. De wederpartij zal Barco steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke Barco noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.

12.2. Indien is overeengekomen dat de wederpartij aan Barco apparatuur en/of materialen zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties, die Barco aan de wederpartij ter kennis brengt.

12.3. De wederpartij draagt er zorg voor dat de ruimte van de wederpartij, waar Barco haar werkzaamheden verricht, waar de controle of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en/of waar de afgeleverde zaken, waarop garantieverplichtingen – zoals in 7.1. en 7.2. omschreven – betrekking hebben, zich bevinden, veilig zijn ten aanzien van de gezondheid van de werkne(e)m(st)ers van Barco en in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door Barco te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom- en water toevoer en ander omgevingseisen en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.

13.0 WIJZIGINGEN
13.1. Wanneer Barco instemt met een door de wederpartij verlangde wijziging van de overeenkomst dan wel in de uitvoering van de overeenkomst, kan een zodanige wijziging invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of op het overeengekomen tijdstip van aflevering. Meerwerk en extra leveringen als gevolg van de gewenste wijziging worden door Barco steeds volgens de dan geldende tarieven aan de wederpartij in rekening gebracht. Minderwerk kan weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Barco behoudt zich het recht voor om de wederpartij de door Barco gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen. In de situatie van minderwerk kan Barco de wederpartij nimmer een hogere prijs in rekening brengen dan die overeengekomen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst.

13.2.
Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan wederpartij worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. De wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met het meerwerk en de kosten daarvan, tenzij de wederpartij binnen 5 dagen schriftelijke kennisgeving doet aan Barco zo de uitvoering wordt tegengehouden.

Meerwerk door toedoen van de wederpartij kan nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst.

Indien Barco van oordeel is dat meerwerk noodzakelijk is ten einde een deugdelijk resultaat te bereiken, doch de wederpartij weigert akkoord te gaan met het door Barco uit te voeren merkwerk, dan vervalt voor Barco de verplichtingen omschreven in artikel 7.

14.0 OVERMACHT
14.1.
Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door Barco niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor diens rekening moet komen.
Onder overmacht wordt mede verstaan een vertraging die is ontstaan doordat materialen niet op tijd werden geleverd, indien de vertraging niet te wijten valt aan omstandigheden die Barco had kunnen of moeten voorzien of voorkomen.

14.2.
In geval van overmacht, zoals in 14.1. omschreven, waardoor Barco niet (tijdig) in staat is de overeenkomst na te komen of de opdracht uit te voeren, is zij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst of opdracht voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Barco in dat geval tot enige schadevergoeding of boete gehouden is.

14.3. In het geval de wederpartij vanwege overmacht niet in staat is de overeenkomst tijdig na te komen, is de wederpartij niet gerechtigd ontbinding der overeenkomst te vorderen.

14.4. Indien en voor zover Barco haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen, is de wederpartij de daarmede overeenkomstige prijs niet verschuldigd.

14.5. Indien de overmacht zes maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat overmacht langer dan zes maanden zal duren, kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn. De wederpartij dient in het geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht de periodiek of bij vooruitbetaling verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs te voldoen over de tijd vóórdat de overmachttoestand intrad.

15.0 LEVERING, MONTAGE EN INSTALLATIE
15.1.
De eventuele montage- en/of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van wederpartij en worden berekend overeenkomstig de alsdan daarvoor geldende tarieven tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

15.2.
De levering van zaken vindt plaats af bedrijf in Nederland.

15.3.
Barco wordt geacht de zaken te hebben afgeleverd vanaf het moment, dat de wederpartij in de gelegenheid is gesteld de zaken af te nemen.

15.4.
Indien geen sprake is van levering af bedrijf in Nederland, geldt het rapport van de vervoerder als volledig bewijs van aanbod tot levering. De kosten van het transport zijn voor rekening van de wederpartij tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

15.5.
Indien wederpartij weigert de zaken in ontvangst te nemen, worden de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten bij de wederpartij in rekening gebracht. Het aanbod tot levering wordt met de aflevering gelijk gesteld.

15.6.
Indien de aflevering heeft plaatsgevonden of geacht wordt te hebben plaatsgevonden, gaat het risico voor het geleverde over op de wederpartij.

15.7.
Ingeval van overmacht heeft Barco het recht om te harer keuze, of de termijn van aflevering te wijzigen of de overeenkomst te annuleren, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

15.8.
Barco is pas in verzuim indien de (af)levertijd met meer dan 20 % wordt overschreden als gevolg van oorzaken die Barco zijn toe te rekenen. In geval van het overschrijden door Barco van de (af)levertijd geeft de wederpartij geen recht tot ontbinding van de overeenkomst.

16.0 GESCHILLEN
16.1.
Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomsten aangegaan met de leverancier is het Nederlandse Recht van toepassing.

16.2.
Voor zover geschillen vallen onder de absolute competentie van de arrondissementsrechtbank, is uitsluitend de rechtbank te Amsterdam bevoegd om van dit geschil kennis te nemen. Een niet bedrijfsmatig handelende wederpartij heeft evenwel de bevoegdheid binnen de termijn van een maand, nadat Barco haar schriftelijk jegens haar op het onderhavig beding heeft beroepen, te kiezen voor een beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter.

16.3.
Het in 16.1. en 16.2. gestelde is ook van toepassing indien de wederpartij in het buitenland gevestigd is en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen. Barco behoudt zich het recht voor een geschil met een buitenlandse wederpartij te doen beslechten door de buitenlandse bevoegde rechter.

16.4. Voor alle geschillen is het CIGS-verdrag uitgesloten.

 

Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn op 30 oktober 2002 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dordrecht.